Yeni sitemiz güncel içerikleriyle www.batikent.net adresinde test yayınına başlamıştır. Buraya tıklayarak yeni sitemize ulaşabilirsiniz.

Batıkent - Sincan Metro Hattı

E-posta Yazdır
ImageBatıkent - Sincan metrosu inşaat halinde ne zaman biteceğini tahmin etmek güç, ancak bittiğinde nasıl bir trafik olacağını biraz düşünelim. Acaba yeni hat mevcut hattı kullananlara ve yeni yolculara sıkıntı oluşturacak mı?
Eğer gördüğümüzden farklı bir plan yoksa, Sincan hattı açıldığında sabah ve akşamları çok ciddi bir yoğunluk yaşıyan Batıkent - Kızılay metrosu; 2 kat veya daha fazla insanı taşıyabilecek mi? Yoksa yoğun saatlere özel Batıkent'ten boş tren mi kaldırılacak? Metro hattını uzatmak yerine ayrı bir hattın olması mı daha iyi olurdu?

Onbinlerce insanı ilgilendiren bu konu ile ilgili bilgi veya görüşü olanların, aşağıdaki yorum bölümünü kullanarak fikirlerini tüm Batıkentlilerle paylaşması bekliyoruz.


( 10 Oy )

Yorum yaz

küçült | büyült

Yorumlar (20)

sincanlilar dagdan mi geldi
0
bu metro kulturu lafina ayar oldum. Tabi batikentteki cagdas ilerici sendikaci aydin laik insanlar, sincandakiler de gerici yobaz koylu degil mi. Batikente oldum olasi ayarimdir. Komunler kendilerine bir getto olusturmuslar. hani siz insan haklarindan yanaydiniz, hani esitlikten yanaydiniz.

Sincanli ormandan mı geldi, dagdan mi indi.

ne bicim yorumlar.

burak , Ocak 05, 2011
Binlerce İnsan Sözkonusu
0
Bana kalırsa, bu metro hikayesi bir türlü bitmeyecek. Çünkü bir metro hattının 10 yılda bitirilememesini özel kılan şeyi bir türlü anlayamadım. Ankara metrosu'nun birinci aşaması 5 yılda tamamlandı. Peki Sincan Etabı? Bu resmen yapboza döndü. 2003 yılında, Batıkent istasyonundan sonra bir istasyon, yarım halde yapılmış ve yarım bir köprü vardı. 2010'da ise, istasyon halen yarım, köprü bitmiş ve ondan sonra yarım bir köprü daha yapılmıştı. 7 yıl içinde bu kadar yavaş ilerlenemez. Ftih ve Eryaman bölümlerinin bittiği söyleniyor, ama Batıkent bölümü halen 10 yıl önceki gibi. Bu rezalete artık bir son verilmesini istiyorum.
Andaç , Kasım 05, 2010
kandırılıyoruz
0
bu metronun bitecegi yok bizleri kandırıyorlar oy zamanı anyayı konyayı görecez bizlerde oyumuzu ona göre degerlendirecegizsmilies/angry.gif
birisi , Nisan 01, 2010
metro bitmez
0
smilies/cry.gif M.G. belediye başkanı ne zamandan beri metro bitecek dedi ama bittiği yok bitmezde...
ahmet , Mayıs 29, 2009
Metro hakkýnda
0
Malesef metroya 2008 yýlýnda da çivi çakýlmadý, metro hala bitirilemedi ve bitirilmesi bu gidiþle 10 yýllar sürecek. Ancak eðer açýlýrsa kesinlikle Sincan ve Batýkent yolcularý ayrýlacak çünkü bu yolcularý bölmek gerekir yoksa son istasyona kadar yaklaþýk 20 istasyonda durulacak son istasyonda inen adam cacýk olur her istasyonda dururlarsa ve metro ile otobüs hemen hemen ayný sürede sincan'a varmýþ olur ki bu da hiçbir anlam ifade etmez.
Hakan , Ocak 05, 2009
makul olun!
0
arkadaþlar, bu milyon dolarlýk projeyi düþünenler onu da düþünmüþlerdir elbet. benim okuduðum açýklamada sincan metrosu açýlýrken yeni trenlerin sisteme sokulacaðý ve batýkent trenlerinin de rektefe edileceði þeklinde idi. yani sincan treni ayrý batýkent treni ayrý çalýþacak. kýzýlaydan sincana kalkan tren batýkentten sonraki duraklarda durmaya baþlayacak. ypksa metronun anlamý kalmaz. sincan- kýzýlay 1 saati bulur. otobüs zaten 40 dakkada gidiyo.
bir de yorumlarda metr kültründen bahsedilmiþ. sincanlýlar daðdan mý indi. sonuçta bir çeþit tren deðil mi bu metro. batýkentliler 10 yýldýr metroya biniyosa sincanlýlar 30 yýldýr trene biniyor. böle bi lafý gevelemek ayýptýr. maksat galiba kendi rahatýnýn bozulmasýna kýzmaktan çok baþkasýnýn rahatetmesini istememek. ne alýp veremediði varsa artýk...
oðuz , Aralık 31, 2008
batýkent sincan
0
batýkent sincan hattý sabahleyin çok kalabalýk olur birde sincana çok geç varýrsa yarýn birgün melih gökçek eryamaný kaldýrabilir batýkent hiç bir þey yapamadýlar melih gökçek para yok diyor ama zorunlu yapacak hýzlý tren olsa iyide metro yavaþ 1 saatde ancak varýr
utku , Eylül 06, 2008
Eryaman dahil olmalý
0
Batýkent metrosunun Eryaman'da kesilmesi gerekir. Çünkü Eryaman'ýn ulaþýmý sýkýntýlý, Sincana ise gitmememil, banliyö ýslah ediylerek sincanlýlarýn problemi çözülmeli
birisi çayýrlý , Mayıs 08, 2008
...
0
batýkent-sincan metrosu melih gökçek'in keyfine kaldýðý için ancak M.gökçek'in baþkanlýðý bitince açýlýr bu da bi 10-12 seneyi bulur. tabi bu arada hat çürür yeniden katrilyonlar akýtýlýr
Hakan , Nisan 25, 2008
...
0
Batýkent-Kýzýlay arasý duraklarda incekler Batýkent duraðýnda inip tren deðiþtirecekler.Eðer bu uygulanmazsa bundan en büyük sýkýntýyý Batýkentliler çeker. Bu nedenle Batýkent ile Törekent yolcusunun muhakkak ayrýlmasý lazým.
Hakan , Nisan 13, 2008
eryaman dan gelen ne olcak
0
eryamandan gelen ne olcak peki, yani yolcu batýkentte veya ostimde inmek istese, sizin söylediðinize göre durmayacaðýndan inemiyecek. hakan bey söylediðinizin pratikte uygulama þansý yok... milyon dolarlýk projeye, mühendisler böle bir çözüm bulmuþlar ise sadece "YAZIK" derim.
mustafa , Nisan 12, 2008
paniðe gerek yok
0
Kýzýlay'da Eryaman yolcusu ile Batýkent yolcusu ayrýlacak. Eryaman'a gidecek olan tren Batýkent'e kadar transit gidecek (hiç durmadan tabiki duraklarda hýzýný biraz azaltacak) ve Batýkent treni de þu anki sistemde çalýþmaya devam edecek. Panik yapmayýn bu iþi mühendisler yapýyor her türlü detay titizlikle planlanýyor sonuçta 700-900 milyon $ bir yatýrým yapýlýyor.
Hakan , Nisan 12, 2008
biz sizi dusunmustuk ...
0
@ erkan

sizde belirtmiþsiniz sincanda yüzbinler oturuyor diye... bizde dedikki zaten sabah ve akþam týklým týklým dolu olan, istasyonlarda adým atamýyacak kadar yoðunluða sebeb olan metronun yeni bir güzergahý bu þekliyle kaldýrmasý mümkün deðil. yani olay sefer sayýsýný artýrmakla bitmiyor. istasyonlar da insanlarý nasýl bekleteceksiniz, binerken inerken istenmeyen olaylar olmasý kaçýnýlmaz. bu hem þu anda metroyu kullananlara hemde metroyu bekleyenlere zulüm olur.

Biz ayný zamanda diyoruz ki neden banliyo islah edilmiyor. biraz çeki düzen verilse çok da güzel olur ve sincanlýlar rahatlar. Yok eðer bu mümkün deðilse. farklý bir güzergahla metroyu kýzýlaya taþý... yoksa düþünülen þekliyle biterse metronun hiç bir cazibesi olmaz.

ayrýca biz batýkentli uyanýklar olarak bencilllik yapmak aklýmýzdan bile geçmedi. metroda, dolmuþta, otobüste tüm halkýmýza aittir. bir þahsa veya zümereye deðil...
ukba , Mart 07, 2008
kendinizi dusunmeyin
0
ya kendinizi dusunmeyýn sadece orda yuzbinler oturuyor.

3 dakikada bir metro gelmesi için 20 dakika uzayacagýný varsayarsak hatta iki taraflý 12 tane daha metro koyulacak. yine 3 dakikada bir gelecek. sonucta deðiþen olmayacak. sadece batýkentli uyanýklar ayakta gidecek.
erkan , Mart 06, 2008
REZALET
0
Böyle bir saçmalýk böyle bir rezalet hiç bir yerde yoktur.Batýkent metrosu yapýlalý 10 yýl oldu taþýdýðý insan sayýsý malum.herþeyin bir kapasitesi vardýr siz eðer o kapasitenin üstüne zorla biþeler eklemeye çalýþýrsanýz ters teper.ne gerek vardý batýkent metrosuyla birleþtirmene sincan metrosunu.bu sadece cahiliiktir ve en büyük rezalettir.
gguney_83 , Şubat 06, 2008
bilinçsiz hareket
0
e yöneten sevdiði(!) vatandaþýna hizmek vermek istiyor tabi ama düþünmüyor! ben biliyorum sabah ve akþam saatlerinde metroda yaþanan sýkýþýklýðý.batýkentte vagonlar doluyor, bellki macunköyde sýkýþ tepiþ bir-iki kiþi daha alýyor sonra kýzýlaya kadar devam...eðer metronun ilk duraðý sincan tarafýnda olursa býrakýn batýkentte binmeyi etimesgutta zaten fullenmiþ olur.
iki ihtimal veriyorum ben aslýnda. Ýlki kýzýlaydaki ankaray-metro birleþmesi gibi bir birleþme durumu batýkentte ya da yakýnlarýnda yapýlmasý. ikincisi ise zaten mevcut olan sincan-sýhhiye tren hattýnýn yenilenip kullanýma daha elveriþli hale getirilmesi. var olan bir kaynak varken biz kafamýzý topraðýn altýna gömüp baþka çare arýyoruz, üstelik doðru dürüst düþünmeden, ileriyi göremeden yapýyoruz..
canan , Şubat 01, 2008
Bence düþünmeden yaptýlar.
0
Þunu söylemeliyim kii, Sincan metrosu açýldýðýnda, insanlara çok kötü bi ýzdýrap olacak. Bu kesin. bu kadar yoðunluðu kaldýrmaz. Çok sýk sefer koysalar bile sabah ve akþam çok kalabalýk olacak. Uzun vagon koysalar da olmaz, çünkü istasyonlarýn boyutu belli. Ek sefer koysalar sabahlarý zaten 3 dakikada bi geliyor. 1 dakkada bir koysalar yine olmaz zaten insanlarýn metroya binme süreleri var. Bence sincan metro hattýnýn açýlmasý çok uzun sürecek. Düþünmedikleri çok þey var..
Hüseyin , Ocak 20, 2008
metro
0
BATIKENT SÝNCAN ARASI METRO YAPILMAMALI ÇÜNKÜ SÝNCAN DAN GELEN TREN DOLU OLACAÐI ÝÇÝN BATIKENT TEKÝLER YA AYAKTA KALACAK YADA GÝDEMEYECEKLER ÖZELLÝKLE ÝÞ SAATLERÝNDE...
BU YÜZDEN YAPILMAMALI...
ömer börekci , Ocak 15, 2008
çile bülbülüm çile
0
Bu çilenin en büyügü olacak ama sanki kimsenin haberi yok,
bir düþünün çalýþan arkadaþlar, siz sabahlarý bindiginiz boþ tren de kýzýlaya kadarki çekilen çile zaten sýnýr boyutta.
E bide düþünün bu tren sincan insanýnýn doluþup gelmesiyle batýkent metrosundan kimse o trene binemez zaten,
Bide þu varki batýkent sakini metro kültürüne alýþmýþ sincan halký bu konuda nasýl bir geçiþ dönemi yaþar merak konusu gerçekten
kaan , Ocak 09, 2008
zor
0
yazýda belirtildiði þekilde bir önlem alýnmamýþ olacaðýný düþünmek bile istemiyorum. Sincan ve eryaman'dan dolu gelen tren batýkentte nasýl yolcu alacak. ya çok sýk aralýklarla tren gelecek veya batýkentten boþ tren kalkacak baþka yol aklýma gelmiyor.
ukba , Ocak 01, 2008

busy
 


 

Firma İstatistik

Firma Sayısı: 306
Kategori Sayısı: 95

 

bener carsi

 

Sizde Oy Verin

Aileniz Kaç Kişiden Oluşuyor.
 

Bir Firma

D-Smart Batıkent

D-Smart Batıkent

Sponsor Firmalar

Digital Dünya Botanik Kompleks Düğün ve Toplantı Salonu Beko & Arçelik Servis
Serra Gündüz Bakımevi AYM Turkcell Can Elektronik
Mecan Vodafone Shop Batıkent Arena Playstation Cafe Lider Anahtar Çilingir (Anahtarcı Mehmet
Batıkent Sevgi Kelebeklerim Anaokulu Batıkent Bosch Teknik Servisi Akvaryum Düğün Salonları
Kids Aloud İngilizce Anaokulu Batıkent Temsilciliği Saygın Grup Sigorta

Sponsor ol


Son Yorumlar

Inönü Mahallesi Muhtarlığı
...........................
Inönü Mahallesi Muhtarlığı
Sayın muhtarım size 0312-25124
Dr.Ufuk Ege Anaokulu
2009 yılında bu okuldan mezun
Acapella Musıc Center
Batıkent de araştırınca siz çı
Inönü Mahallesi Muhtarlığı
İNÖNÜ MAHALLESİ MUHTARLIĞININ

Son 5 İlan

YENİ KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR...
Diğer (01.09.2014)
YAN FLÜT DERSİ
Diğer (06.08.2014)
YAN FLÜT
Satılık (06.08.2014)

Kimler Sitede

Hiçbiri
Şu anda 24 ziyaretçi çevrimiçi

Ziyaretçi Sayısı

Üye : 9703
İçerik : 1509
Web Bağlantıları : 7
İçerik Görüntüleme Sayısı : 5969646